Παραδείγματα διδασκαλίας νεοελληνικής γλώσσας στα λύκεια του Βένετου.