"МАРКО ПОЛОГИЙН АЯЛАЛ” БҮТЭЭЛИЙН ХУВИЛБАРУУЫН ТУХАЙД / ON MARCO POLO’S VARIEGATED MOSAIC OF CODICES