RECENSIONE A: Petroglyphs of Central Asia by K. Tashbayeva, M. Khujanazarov, V. Ranov, Z. Samashev