Persona minore di età e libertà di autodeterminazione