“Analizë e roleve semantike dhe strukturat themelore të fjalive në gjuhën e Viber-it”