Moncef Ouhaibi, Ippo Accra (Bizerta) e Hadrumete (Sousse)