21 seiki ni nozomareru risōtekina toshokan-shiryōkan nettowāku” [‘Un network ideale biblioteco-archivistico per il 21° secolo’]