Dōka to teikō no hazama. Shō Tai no baai 抵抗と同化のはざま─尚泰の場合