Anamorfoza: razvrascennost' zrenija. O romane Nabokova 'Korol', dama, valet'