An Alternative Inexpensive Preparation of Phenylsulphonylethylene