Proza Borisa Poplavskogo mezhdu dnevnikom i romanom