Crystal Structure of (1R,2S)-2-(Methyl((E)-2-(phenylsulphonyl)-1-ethenyl)-amino)-1-phenylpropan-1-ol