Il ponte: metonimia, simbologia, metodologia del dialogo