Analizë e disa ndërtimeve me trajtën e infinitit në të folmen toske, gege dhe arbëreshe