Spontanea maestria. Il Ryakuga haya oshie di Katsushika Hokusai