“Il teatro, la maschera e lo sguardo nell’opera di Kurahashi Yumiko : 'Nagai yumeji' (1968)”.