Itaria no Nihon kenkyu - Bunka no tayosei wo ikasu