"Hikanjikei gakushûsha no tame no nyûmonki ni okeru kanji gakushû shidô no ichi kôsatsu" (A Consideration on Teaching Kanji at the Introductory Level to Non-Kanji Area Students)