Aristotele, Categorie 8, 10a11-11a39, forma, qualità, relativi