'Kangaeru tame no nihongo' to 'ko no bunka' no seijitekina sekinin (1-2) (Political responsibility of 'Japanese for thinking' and 'the culture of the individual')