Itaria bunken ['Bibliografia italiana'], Nihongo kenkyū bunken mokuroku - Japanese Language Studies Catalougue, I, Tōkyō Kokuritsu Kokugo Kenkyūjo, 1998, pp. 1-17.