Ryûkyû-Okinawa ni okeru aidenchichi no hikari to kage